...

پیش ثبت نام دبیرستان دوره اول اندیشه صفا

جهت ورود به فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید

(پیش از فشردن لینک و ورود به این فرم، لازم است تا از 4 مورد ذیل، عکس هایی کمتر از 5 مگ آماده نموده و سپس اقدام به تکمیل فرم نمائید: کروکی منزل خود، تصویر دانش آموز، تصویر صفحۀ اول شناسنامۀ وی، و تصویر کارنامه نوبت اول سال ششم)

توجه:
نظر به اتمام مهلت پیش ثبت نام، جهت اطلاعات بیشتر با تلفن مدرسه به شماره 02177643300 تماس حاصل فرمائید.